Hamburg

Kloogschietern , datt möögt wi geern

Yared Dibaba

Moin tosomen, door bün ick wedder. Ick kunn ock Moin Moin seggen, datt segg ick in Kieckschapp bi mien Sennung „Mien Nomiddag“ ock .

Man, door hett mi een Tokieker anroopen un würkli in Telefon schimpt. „Segg mal Dibaba, du seggst jümmers so jovial Moin Moin, datt heet avers nich so , wi seggt Moin, wi seggt ja ock nich Gooden Dag, Gooden Dag.“

Un door heff ik seggt, datt sick dat bi de Lüüd so fastsett hett, un nu seggt se in veele Rebeeten in Norden eenfach Moin Moin. He hett denn füünsch seggt:“ Een Moin is avers richtiger!“ Un door heff ick Kloogschieter seggt: „Dat heet richtig un nich richtiger, denn een Saak kann richtig oder verkehrt ween, man nich richtiger, dorfun ward dat nich beter!“

Apropos Kloogschieter, krigg ick doch glatt een Noricht op Facebook, datt datt „Klookschietern“ goor nich gifft un datt datt vun „Klootscheeten“ kömmt. Een Paradebispill vun Kloockschieter. Ick meen ick kenn Klootscheeten, dat is sowat as Bosseln.

Un Klookschietern is eenfach vun dat Hochdüütsche översett un is datt gliecke as Schlauschnacken.

Avers dat allerbest hett denn een vun de Schlauschnackers in’t Internet seggt. He meent, he hört roundabout 1-maal an Dag een, de Dumm Tüüg vertellt.

Un door heff ick richtig loslacht. Roundabout, dat is een engelsche Woort un heet Kreisverkehr. Also wenn dat för Autofohrers keen Krüzung un keen Ampel gifft sünnern een Kreis wo se mit ehr Auto eenmol üm den Pudding fohrn. Roundabout – dat waard roundabout to 100 Perzent verkehrt nutzt.

Harr he dat op Platt seggt, worr dor nix scheefgaahn. Op Platt heet dat nemli enfach „bummelig“ un ick finn dat klinngt dusend maal beter as Kreisverkehr.

Also in Kriesverkehr un bit Klootscheeten blots eenmal Moin seggen, sünst kriggst datt mit Roundabout all Kloockschieters to doon .